Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo mở lớp ôn thi đầu vào tại chức
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 16 August 2013, 12:29 PM
 

Khoa tiÕng NhËt - Tr­ường §¹i häc Hµ Néi më líp bồi dưỡng tiÕng NhËt chuẩn bị cho việc dù thi vµo HÖ §¹i häc võa lµm võa häc (hÖ T¹i chøc cò), chuyªn ngµnh tiÕng NhËt khãa 19 (2013 - 2017). Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.

V.Thu