Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Ÿ Năm 1973 - 1993: Bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên Khoa tiếng Anh

                               và Khoa tiếng Trung Quốc như là ngoại ngữ thứ hai.

Ÿ Năm 1976:            Giảng dạy trong chương trình đào tạo song ngữ Nhật - Trung và được cấp Bằng đại học

                               chính qui, khóa 1 (1976 - 1981).

Ÿ Năm 1993:            Bắt đầu đưa vào đào tạo chính thức ở trình độ Đại học

Ÿ Năm 1994:            Mở hệ đào tạo Vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ).

Ÿ Năm 2007:            Đào tạo ngành Khoa học máy tính dạy bằng tiếng Nhật cho sinh viên

                               khóa 2007 - 2011 và 2008 - 2012.

Ÿ Năm 2010:            Triển khai đào tạo Thạc sĩ ngành ngôn ngữ Nhật.

Ÿ Năm 2015:            Thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ liên kết với Trường Đại học

                               Nữ sinh Nara (Nhật Bản), cấp hai bằng: Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật

                               (do Trường Đại học Hà Nội cấp) và Thạc sĩ  Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật

                  (do Trường Đại học Nữ sinh Nara cấp).

日本語学部が歩んできた道のり

Ÿ 1973年 - 1993年:日本語を英語学科と中国語学科の学生に第二外国語として教えていた。

Ÿ 1976年:               日本語を日本語・中国語の二ヶ国語養成コースの中で教え始めた。

                     そのコース第一期生(1976-1981)が卒業し、正規学士号を授与した。

Ÿ 1993年:               学部制正規コースを開設した。

Ÿ 1994 年:              学部制社会人コースを開設した。 

Ÿ 2007年:               2007年9月入学と2008年9月入学の学生にIT日本語コースを開設した。

Ÿ 2010年:               修士課程を開設した。

Ÿ 2015 年:              奈良女子大学と連携し、日本語修士・日本語文化の修士課程を開始した。

                    日本語文化を専攻とする修士号はハノイ大学が授与し、日本語文化の修士号は

                               奈良女子大学が授与する。

Last modified: Thursday, 7 July 2016, 11:33 AM