Giới thiệu các tổ bộ môn

BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG

Trưởng Bộ môn: ThS. Vũ Minh Hiền

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Đăng Thu

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ làm nền tảng cho việc học các môn chuyên ngành và chuyên sâu ở giai đoạn sau.

Nội dung đào tạo:

Giảng dạy tiếng Nhật cơ sở cho sinh viên hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Ngoại ngữ hai.

Các hoạt động chính:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn.

- Biên soạn giáo trình.

- Tiến hành dự giờ, thăm lớp, tham khảo ý kiến đánh giá của sinh viên.

- Tiến hành cải tiến giáo trình và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

日本語基礎学科

学科長:ヴー・ミン・ヒエン修士

副学科長:グエン・ティ・ダン・トゥ修士

教育目標

第3、第4年次での専門科目の勉強や研究に応用できるような日本語の基礎を教える。

教育内容

正規コースや社会人コース、あるいは第二外国語として履修する学生に対し、日本語の基礎を教える。

主な活動

- 授業や研究を行う。

- 研究会、セミナーなどを主催する。

- 教材を作成する。

- 他の教員の授業を参観しながら、学生の意見を調査し、授業を改善する。

- 教育の質を向上させるために教材や教授法の改良を行う。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ MÔN BIÊN - PHIÊN DỊCH

Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thu Hương

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Lương Hải Yến

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thực hành Biên - Phiên dịch để có thể vận dụng vào các hoạt động dịch sau khi tốt nghiệp.

Nội dung đào tạo:

Giảng dạy các kiến thức lý luận cơ bản, các kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao liên quan đến công tác Biên - Phiên dịch.

Các hoạt động chính:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Biên soạn, cải tiến giáo trình phục vụ công tác giảng dạy Biên - Phiên dịch.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo tập huấn kỹ năng giảng dạy và thực hành dịch.

- Liên kết và phối hợp với các tổ chức đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện các dịch vụ liên quan đến Biên - Phiên dịch để nâng cao năng lực giảng dạy cũng như năng lực chuyên môn.

 通訳翻訳学科

 学科長:ファム・トゥ・フオン修士

副学科長:ルオン・ハイ・イエン修士

教育目標

卒業後日本語を使った実務が行えるように通訳・翻訳の基礎知識を教える。

教育内容

通訳翻訳業務を正確に行えるように基礎理論や基礎技能を教える。

主な活動

- 授業や研究を行う。

- 通訳翻訳の授業に用いられる教材の作成や改良を行う。

- 通訳翻訳のスキルに関連する研究会や教授法訓練や通訳翻訳実践に関するセミナーを開催。

- 日越通訳翻訳に関連する国内外の大学や研究機関と連携・協力して、授業の質や専門能力を高める。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG 

Trưởng Bộ môn: ThS. Trương Thị Mai

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về lý thuyết ngôn ngữ Nhật, áp dụng vào việc lý giải và nâng cao kiến thức tiếng Nhật thực hành, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu về tiếng Nhật ở bậc đại học và sau đại học.

Nội dung đào tạo:

Giảng dạy các môn chuyên ngành liên quan tới lý thuyết nghiên cứu tiếng Nhật như: Ngữ pháp tiếng Nhật, Từ vựng tiếng Nhật, Ngữ âm tiếng Nhật, Chuyên đề nghiên cứu ngữ pháp tiếng Nhật, Chuyên đề về văn hóa trong ngôn ngữ Nhật…

Các hoạt động chính:

- Giảng dạy (dưới dạng thuyết trình của giáo viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và thuyết trình)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các vấn đề liên quan tới Lý thuyết tiếng và giảng dạy các môn lí thuyết tiếng.

日本語学学科

 学科長:チュオン・ティ・マイ修士

教育目標

日本語学の基本的且つ体系的な知識を学部生に教え、学部生がその知識を日本語理解に生かし、日本語の見識向上につなげることを目指す。また、学部生や大学院生に対して日本語について研究するための基礎知識を与えることも教育目標の一つである。

教育内容

日本語文法論、日本語語彙論、日本語音韻論、日本語文法研究特講、日本語文化特講などの日本語学の各分野に関する科目。

主な活動

- 授業を行う(教科書に沿っての講義、学生の研究や発表への指導)。

- 日本語学及びその教授に関する諸問題についての勉強会を開催する。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ MÔN VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VĂN MINH

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, địa lí, kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn học, góp phần rèn luyện các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, tạo tiền đề gắn kết và phát triển các kỹ năng dịch trong các học phần sau.

Nội dung đào tạo:

Giảng dạy các môn học: Văn học Nhật Bản, Đất nước văn hóa Nhật Bản, Văn hóa Nhật Bản đương đại, Văn hóa tín ngưỡng Nhật Bản

Các hoạt động chính:

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

- Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo...

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Tham gia vào các buổi giao lưu văn hóa do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JF) kết hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức như: Biểu diễn Kịch đọc tiếng Nhật; trình diễn Kendo và Aikido; Hướng dẫn thực hành Furoshiki, Kimono...

日本文学文化学科

学科長:グエン・ティ・ラン・アイン博士

教育目標

歴史、文化、地理、経済、政治、外交、文学などの各分野の基礎知識を教える。その目的は、日本語の「読む・書く・聞く・話す」という諸能力を磨き、次学期履修となる通訳翻訳授業の基礎知識を身につけさせることである。

教育内容

日本文学、日本事情、現代日本事情、日本人の信仰の四科目。

主な活動

- 授業と研究を行う。

- 教材、専攻書籍を作成する。

- 勉強会や研究発表会を開催する。

- 在ベトナム日本大使館や国際交流基金ベトナム日本文化交流センターと本学部との共催で行われる、日本語声劇や剣道・合気道発表会、風呂敷・着物の紹介などの文化交流会に参加する。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BỘ MÔN TIẾNG NHẬT CHUYÊN NGÀNH
Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Minh Hương

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành như thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, ghi chép sổ sách kế toán… để sinh viên có thể ứng dụng trong công việc sau khi tốt nghiệp.

Nội dung đào tạo:

Giảng dạy các môn học có liên quan đến thức chuyên ngành bổ trợ bên cạnh các kiến thức về ngôn ngữ gồm: Tiếng Nhật thương mại, Thư tín thương mại, Tiếng Nhật văn phòng, Tiếng Nhật công nghệ thông tin, Tiếng Nhật du lịch, Ghi chép sổ sách kế toán bằng tiếng Nhật và một số môn học khác như Phương pháp học tập và Nghiên cứu khoa học…

Các hoạt động chính:

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thảo đào tạo tiếng Nhật chuyên ngành;.

- Biên soạn giáo trình cho các môn tiếng Nhật chuyên ngành;.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động liên quan tới đào tạo, nghiên cứu, giao lưu học thuật các môn tiếng Nhật chuyên ngành;.

- Hướng tới tổ chức đào tạo các chương trình phụ.

専門教育学科

学科長:グエン・ティ・ミン・フオン博士

教育目標

卒業後日本語を使った実務が行えるように、ビジネス、観光、情報技術、簿記等の専門知識を教える。

教育内容

ビジネス日本語、オフィス日本語、ビジネスメールの書き方、情報技術日本語、観光日本語、簿記等、言語以外の専門知識も含む各科目や学習法、研究法等を教える。

主な活動

- 授業や研究を行い、ビジネス日本語上達のための研究会やシンポジウムも開催する。

- ビジネス日本語に関わる教材を作成する。

- 国内外の各機関と提携し、専門的な日本語教育、研究、学術交流を行う。

- サブコースの実施を目指す。

Last modified: Monday, 1 August 2016, 4:50 PM