HANU
 
 
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Lịch học môn Biên Phiên Dịch - H17- nhóm 2
by KR Dao Thi Thao - Friday, 18 October 2019, 04:42 PM
 
Thông báo lịch học môn Biên Phiên Dịch H17 - nhóm 2 sẽ bắt đầu vào chiều thứ 6 ngày 1/11/2019(lùi lại 1 tuần so với dự kiến).