HANU
 
 
Picture of Nguyễn Mai Hương
Mẫu đơn xin bảo lưu
by Nguyễn Mai Hương - Thursday, 14 August 2008, 10:58 AM
 

Khi muốn bảo lưu, sinh viên cầm đơn này lên gặp giáo vụ khoa để xin giấy chứng nhận kết quả học tập, lấy xác nhận của trưởng khoa rồi đem nộp cho phòng Đào tạo.