Picture of UH Khoa Phap
Môn Văn học Pháp (Littérature francaise)
by UH Khoa Phap - Friday, 9 March 2007, 04:14 PM
 

MÔN VĂN HỌC PHÁP

(Littérature francaise)

I. Thời lượng : 90 tiết (6 đvht). Đối tượng : sinh viên năm thứ 3

I. Mục tiêu môn học :

  • Giới thiệu khái quát nền văn học Pháp từ thời kỳ Trung cổ đến thế kỷ 20.

  • Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Pháp

  • Phân tích, bình luận một số đoạn trích để làm nổi bật những đặc điểm của mỗi dòng văn học, của mỗi tác giả

III. Nội dung môn học và phân bố chương trình :

1. Văn học sử

Nội dung kiến thức

Kĩ năng cần trang bị

Thời lượng

Văn học sử thời Trung cổ

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp từ thế kỷ V đến thế kỉ XV

- Các cuộc thập tự chinh: Lí do, hậu quả, ảnh hưởng tới nền văn học

- Xã hội phong kiến Pháp

- Tư tưởng, giáo dục ở Pháp

- Nguồn gốc và sự ra đời của tiếng Pháp

- Các văn bản đầu tiên được viết bằng tiếng Pháp

- Các dòng văn học (Anh hùng ca, Văn học cung đình, Văn học châm biếm, Thời luận chiến tranh, Kịch, Thơ trữ tình và Thơ mang tính giáo dục)

- Các tác giả tiêu biểu (Guillaume de Lorris, Jean de Meung, Francois Villon, Froisart…)

- Các tác phẩm tiêu biểu (Chanson de Roland, Tristan et Iseut, Roman de Renard…)

5 tiết

Văn học sử thế kỷ XVI

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp thế kỷ XVI

- Khái niệm và nguyên nhân nền Phục hưng

- Vai trò của vua Francois 1er trong nền Phục hưng Pháp

- Biểu hiện của nền Phục hưng qua các công trình kiến trúc Pháp TK XVI

- Nền giáo dục Phục hưng Pháp

- Văn học Phục hưng: ảnh hưởng của các tác giả cổ đại đến các tác gia Pháp TK XVI; lý tưởng văn học Phục hưng

- Các tác giả tiêu biểu: Rabelais (Pantagruel, Gargantua…), Ronsard (Odes), Montaigne (Essais)

5 tiết

Văn học sử thế kỷ XVII

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp thế kỷ XVII

- Khái niệm Chủ nghĩa kinh điển

- Các nguyên tắc và đặc điểm của của chủ nghĩa kinh điển

- Vai trò của Louis XIV trong việc phát triển văn hoá và văn học Kinh điển

- Các thể loại văn học TK XVII (đặc biệt là Kịch)

- Ba loại kịch TK XVII: Bi kịch, Bi kịch cổ điển, Hài kịch

- Các tác gia tiêu biểu cho mỗi loại kịch : Racine, Corneille, Molière

- Nội dung tóm tắt của một số vở kịch tiêu biểu: l’Avare, Tartuffe, les Précieuses ridicules, le Cid…

5 tiết

Văn học sử thế kỷ XVIII

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp thế kỷ XVIII

- Khái niệm Thế kỷ Ánh sáng

- Vai trò của khoa học trong sự phát triển tư tưởng Ánh sáng

- Vai trò của các Triết gia trong việc truyền bá tư tưởng Ánh sáng; Vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng Pháp

- Sự nở rộ của văn học triết lý, tiểu thuyết phong tục, văn học tiền lãng mạn

- Các nhà văn tiêu biểu cho triết lý Ánh sáng: Voltaire, Diderot, J.J. Rouseau…

5 tiết

Văn học sử thế kỷ XIX

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp thế kỷ XIX: sự bất ổn chính trị xã hội ở Pháp trong suốt thế kỉ XIX

- Cách mạng công nghiệp và vai trò của tầng lớp tư sản Pháp

- Các phát minh khoa học trong suốt TK XIX

- Sự đa dạng của văn học nghệ thụât gắn liền với những chuyển biến xã hội

- Chủ nghĩa ấn tượng trong hội họa của Monet, Renoir, Manet,…

- Sự tham gia của các nhà văn vào đời sống chính trị

- Các dòng văn học thế kỷ XIX: chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa tượng trưng…

- Các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu cho mỗi dòng văn học: Chateaubriand, Hugo, Dumas, Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola, Rimbaud, Beaudelaire, Verlaine…

15 tiết

Văn học sử thế kỷ XX

- Nắm được tình hình lịch sử Pháp thế kỷ XX: nước Pháp qua các cuộc Đại chiến thế giới

- Sự ra đời của nền Cộng hoà đệ ngũ

- Sự khôi phục nước Pháp sau chiến tranh và lối sống tiêu thụ-hưởng thụ của người Pháp

- Sự nở rộ của văn chương Pháp với các giải Nobel văn học trao cho các nhà văn Pháp (Prudhomme, R. Rolland, A. France, A. Gide, A. Camus…)

- Sự đa dạng của văn học Pháp: Kế thừa chủ nghĩa tượng trưng; cách tân tiểu thuyết và tiểu thuyết mới; chủ nghĩa siêu thực; chủ nghĩa hiện sinh và thuyết phi lí; thơ mới và những cách tân trong kịch Pháp

10 tiết


Tổng thời lượng

45 tiết

2. Trích giảng: Các tác giả và tác phẩm tiêu biểu

STT

Tác giả - Tác phẩm

Thời lượng

1

Le Père Goriot de Balzac

5 tiết

2

Les Misérables de V.Hugo

5 tiết

3

Boule de suif de Maupassant

5 tiết

4

René de Chateaubriand

5 tiết

5

Le lac de Lamartine

5 tiết

6

Correspondances de Beaudelaire

Le Dormeur du val de Rimbaud

5 tiết

7

A la recherche du temps perdu de Proust

5 tiết

8

L’étranger de Camus

5 tiết

9

Hiroshima mon amour de Duras

5 tiết


Tổng thời lượng

45 tiết

VI. Kiểm tra, đánh giá :

  1. Văn học sử:

  • Phần chuẩn bị ở nhà và trình bày trên lớp của sinh viên được tính 40% tổng số điểm

  • Thi hết môn theo hình thức trắc nghiệm và trả lời câu hỏi. Điểm thi chiếm 60% tổng số điểm

  1. Văn học trích giảng

  • Phần trình bày tóm tắt tác phẩm sẽ được tính 30% tổng số điểm

  • Thi hết môn dưới hình thức trả lời câu hỏi theo đoạn trích cho sẵn và dịch một đoạn trích sang tiếng Việt, chiếm 70% tổng số điểm.