Picture of UH Khoa Phap
Môn Ngữ âm học tiếng Pháp (Phonétique du francais)
by UH Khoa Phap - Friday, 9 March 2007, 03:57 PM
 

MÔN NGỮ ÂM HỌC TIẾNG PHÁP

(Phonétique du francais)

I. Thời lượng : 45 tiết (3 đvht). Đối tượng : sinh viên năm thứ 3.

II. Mục tiêu :

  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môn học : đối tượng nghiên cứu, các thành tố cơ bản của lời nói, miêu tả hệ thống âm vị tiếng Pháp, các phương thức cấu âm, các qui tắc nối vần, đọc luyến, ngữ điệu, trọng âm.

  • Sau khi học xong, sinh viên phải phân biệt được ngữ âm học với âm vị học, âm thanh với âm vị, có thể miêu tả được từng âm vị trong hệ thống âm vị tiếng Pháp để có thể chỉnh sửa cách phát âm của mình cho chuẩn. Đồng thời sinh viên cũng phải nắm được các quy luật nối vần, đọc luyến, các loại ngữ điệu phù hợp với từng loại câu tiếng Pháp, điều này hết sức quan trọng đối với một giáo viên hoặc phiên dịch tương lai.

  • Trang bị những kiến thức lý thuyết cần thiết cho những nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ mà sinh viên có thể thực hiện sau này.

III. Nội dung môn học và phân bố chương trình :

Bài 1 : Các thành tố cơ bản của lời nói

Giới thiệu khái quát về môn học và đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt ngữ âm học và âm vị học.

Giới thiệu các thành tố cơ bản của lời nói : phân biệt âm vị và hình vị, các đơn vị cấu tạo nên hai bình diện của một đơn vị ngôn ngữ là cái biểu đạt và cái được biểu đạt.

Bài 2 : Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế

Hệ thống âm vị tiếng Pháp qua bảng ký hiệu phiên âm quốc tế cùng các nguyên tắc phiên âm.

Bài 3 : Bản chất vật lý của âm thanh của lời nói

Các khái niệm về dao động, chu kỳ dao động, biên độ dao động, tần số dao động để từ đó xác định các đặc tính của âm thanh của lời nói là cường độ, trường độ, âm sắc, và cao độ.

Bài 4 : Bộ máy phát âm của con người và các phương thức cấu âm

Miêu tả cơ quan phát âm và cách thức hình thành một âm nói chung, một nguyên âm, phụ âm tắc, phụ âm sát, âm vô thanh, âm hữu thanh, âm mũi và âm miệng.

Bài 5 : Phân loại các nguyên âm

Giới thiệu và miêu tả từng nguyên âm dựa trên các nét khu biệt trong hệ thống âm vị tiếng Pháp cùng với cách phát âm chuẩn của từng nguyên âm đó.

Bài 6 : Phân loại các phụ âm

Giới thiệu và miêu tả từng phụ âm trong hệ thống âm vị tiếng Pháp dựa trên các nét khu biệt và cách phát âm chuẩn của từng phụ âm.

Bài 7 : Các thành tố của ngữ điệu

Khái niệm âm tiết, cách phân chia âm tiết trong chuỗi lời nói, phân biệt nhóm tiết điệu, cú đọan…

Bài 8 : Ngữ điệu, trọng âm, nhịp điệu (Prosodie)

Xác định trọng âm cố định và trọng âm cú đoạn. Các dạng ngữ điệu tương ứng với các dạng câu khác nhau.

Bài 9 : Nối vần và đọc luyến

Các quy tắc nối vần.

IV. Kiểm tra, đánh giá :

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo 2 phương thức:

- Làm bài thi hết môn dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiêm và làm bài tập

- Viết tiểu luận.