HANU
 
 
vietnamflag
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI KHOA TIẾNG ANH
by PHAN HUNG - Monday, 27 February 2017, 03:10 PM
 
THÔNG BÁO

Kể từ ngày 27/2/2017 các thông tin, thông báo mới của Khoa Tiếng Anh sẽ được chuyển đến địa chỉ trang web mới. Các thông tin cũ vẫn được lưu trữ tại trang web này để các bạn học viên, sinh viên tra cứu khi cần.

Địa chỉ website mới: http://en.hanu.vn
Trân trọng!